فرض کنید می خواهید خاصیت href یک لینک را با استفاده از جی کوئری بخوانید و به محتوای آن دسترسی داشته باشیدو شاید حتی بخواهید آن را با مقدار و محتوای آن را با محتوای جدید بازنویسی کنید. لینک زیر را در نظر بگیرید:

 

<a href="http://example.com/link1.html" id="mylink" class="link1" >Example Link</a> 

 

حال می توانید با استفاده از قطعه کد جی کوئری زیر مقدار خاصیت href این لینک را خوانده و آن را در متغیری (در اینجا href1) ذخیره نمایید:

 

var href1 = $("#mylink").attr('href');

 

 در قطعه کد بالا برای شناسایی لینک مورد نظر از id آن استفاده شده است و مقدار href لینکی خوانده شده است که خاصیت id آن برابر با mylink باشد.

حال اگر بخواهید خاصیت href لینک بالا را به مقدار دلخواه خود تغییر دهید می توانید از قطعه کد زیر استفاده نمایید:

 

$('#mylink').attr('href', 'new_url_goes_here');

 

در کد زیر نحوه استفاده از کدهای ارائه شده بالا به طور کامل نشان داده شده است. در این کد با کلیک بر روی button مقدار خاصیت href لینک به مقدار جدید تغییر می کند:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("button").click(function(){
$("#mylink").attr("href", "http://negash.ir/articles.aspx?gid=12");
});
});
</script>
</head>
<body>
	 
<p>
<a href="http://negash.ir/soundPortal.aspx" id="mylink" class="link1" >Example Link</a>
</p>
	 
<button>Change href Value</button>
	 
<p>Mouse over the link (or click on it) to see that the value of the href attribute has changed.</p>
	 
</body>
</html>
اين مطلب 1976 بار مشاهده شده است