قدیمی ترین نوحه ضبط شده فارسی

فیلم قدیمیترین نوحه فارسی ضبط شده! شعر نوحه «جبرئیل» منسوب به ناصرالدین شاه قاجار بوده و خواننده آن نامشخص است. این صدا توسط گرامافون که در اواخر عصر ناصری به ایران آمد ضبط شده است.
بازدید: 178