ملا باسم کربلایی نوحه عربی حضرت علی اصغر - ما ذنب طفلی

نوحه عربی سوزناک با صدای ملا باسم کربلایی برای شهادت حضرت علی اصغر علیه‌السلام - نوحه عربی ما ذنب طفلی - مـاذنبُ طفلی بسهمٍ للعداء مذبوح ...ماذنبُ طفلی - طـفـلٌ رضـیعٌ عطیشُ القلبِ یا أعداء... لاتقتلوهُ - عـیـنـاهُ غـیرى ذبولٍ یابسَ الأحشاء...فالتنظروهُ
بازدید: 4218