آهنگ جدید محمد اصفهانی برای اربعین 96 بنام داغ نهان

گریه نکن می گذرد این شب محنت بار یوسف تو شهره شود بر سر هر بازار فردا کاروان آید بر چاه بینم گوهری تابان چون ماه دارد در دل رازی از این شب کوتاه ای آتش پنهان در من برخیز ای شسته به خون پیراهن برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران روشن کن چشم جهان خطبه بخوان زینب ای خواب از چشم تو دور بیداد از خشم تو کور آوار شو بر سر زور خطبه بخوان زینب آتش تنهایی در دل دارم دست اگر از عشق تو بردارم
بازدید: 842