اين عکس 12720 بار مشاهده شده است
کلام برگزیده

امام علي - عليه السلام - فرمود: شايسته نيست آدمي به جد يا به شوخي دروغ بگويد و شايسته نيست كسي بهفرزند خود وعده‌اي بدهد و به‌ آن وفا ننمايد.