وكالت خريد املاك  

 

موكل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم .......... انیمیشن ساخت ویلا.........داراي شماره  شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

 

وكيل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ....... لیست قیمت نقاشی ساختمان ............داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

مورد وكالت : خريداري قطعي يا قبول مصالحه قطعيه هر نوع ملك و مستغل اعم از عرصه و اعيان مياه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موكل در هر كجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع يا مفروز ، متناوباً متوالياً دفعتاً و يا مكرراً و تنظيم و امضاو اجراي مبايعه نامه يا قولنامه هاي مربوطه به نام موكل و تاديه ثمن و مال الصلح و تحويل گرفتن مبيع يا مورد صلح و اسقاط نمودن كافه خيارات خصوصاًً خيار غبن هرچند فاحش و سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي ولو به عنوان تضرر و غيره در ضمن عقد و قبول وكالت نامه هاي مربوطه به نام موكل مرقوم و انجام آن و قبول مسئوليت هاي شناسايي انتقال دهنده و تنظيم و امضاء اسناد رسمي و اصلاحيه هاي احتمالي بعدي آن و در صورت برقراري تعهد تخليه و تحويل و الزامات ديگر از سوي انتقال دهنده ، درخواست انجام اجراي آن ولو به صورت صدور اجراييه و تاديه هزينه هاي قانوني و تسليم يا اخذ اسناد مالكيت و ساير اوراق و مدارك و اسناد اعم از اصل يا رونوشت و كپي .

 

 

حدود اختيارات :

وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت اداري اختيارات مزبوره مي باشد اقدام و امضاء وكيل در اين مورد به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

تاريخ

امضاء

اين مطلب 12281 بار مشاهده شده است