کدهای پیشواز سید محمد عاملی با پخش آنلاین ویژه محرم 99

مجموعه کامل کد آهنگ پیشواز مداحی و نوحه خوانی سیدمحمدعاملی برای سرویس‌های ایرانسل و همراه اول آماده شده است. شما می توانید کد آوای انتظار مداحی مورد نظر را خود گوش کرده و انتخاب نمایید.

 

کد پیشواز مداحی ترکی سینم ده قانه اوغلوم باتوب دی محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95754

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۱

کد پیشواز مداحی ترکی محمد عاملی - مه منیریم ابوالفضل اویان وزیریم ابوالفضل

کد آوای انتظار همراه اول: 95755

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۱

کد پیشواز مداحی محمد عاملی - پیشواز محرم

کد آوای انتظار همراه اول: 95756

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۲

کد پیشواز مداحی سلام ما به محرم به ماه دلبر زینب محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95757

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۳

کد پیشواز مداحی شکرت خدایا من عاشق حسینم محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95758

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۴

کد پیشواز مداحی ترکان آذری محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95759

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۵

کد پیشواز مداحی یا حبیبی یا حسین سیدمحمدعاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95760

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۹۹

کد پیشواز مداحی ترکی یا حسین فخر درم نوکر دربارم آقا سیدمحمدعاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95761

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۲۰۰

کد پیشواز مداحی ترکی سیدمحمدعاملی یازدوق ابوالفضلین

کد آوای انتظار همراه اول: 95762

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۲۰۱

کد پیشواز مداحی یزلر حسینه قربان سیدمحمدعاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95763

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۲۰۹

کد پیشواز مداحی علمدارین یاتیپدی علقم اوسده محمدعاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95744

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۸

کد پیشواز مداحی محمد عاملی حسین شهبازوم سیندی

کد آوای انتظار همراه اول: 95745

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۹

کد پیشواز نوحه ترکی گل اوغول گون باتدی محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95746

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۷

کد پیشواز نوحه لای لای ابوالفضل محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95748

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۸

کد پیشواز نوحه دولاندی آیلار محرم اولدی محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95749

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۹

کد پیشواز نوحه ترکی مشکیمنن دین اوخ محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95750

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۹۰

کد پیشواز نوحه ترکی محمد عاملی مشکیوی دولدور گداخ

کد آوای انتظار همراه اول: 95751

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۹۱

کد پیشواز نوحه یخیلیب نوکرون میدانه قارداش محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95753

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۹۲

کد پیشواز نوحه ترکی گلدیم هرایه قارداش محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95734

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۷۷

کد پیشواز نوحه ترکی گل ای غیرتلی سرداریم با صدای محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95735

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۳

کد پیشواز نوحه آغلاما قارداشیم ابوالفضل با صدای محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95736

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۶

کد پیشواز نوحه جمعه گلدی گلمدین سن گینه بیر هفته سایدیم محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95737

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۰

کد پیشواز نوحه ترکی گوزل آرخام الیم محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95738

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۲

کد پیشواز نوحه گور اوچ پر اوخ محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95739

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۳

کد پیشواز هارای ننه محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95740

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۴

کد پیشواز هوای بین الحرمین محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95741

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۵

کد پیشواز نوحه هایانداسان آی ابوالفضل محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95742

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۸۶

کد پیشواز نوحه حسین بهشتین آقاسی حرمدی کرب و بلاسی سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95743

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۳۷

کد پیشواز نوحه ای دل محرم آمده وقت عزا شده سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95724

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۹

کد پیشواز نوحه ای منیم قارداشیم سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95725

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۸

کد پیشواز نوحه ای سرو خوش رفتار من

کد آوای انتظار همراه اول: 95726

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۲

کد پیشواز نوحه ترکی گل لر گلابی لای لای ای تشنه شیرخواریم محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95727

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۰

کد پیشواز نوحه ای یار و غمخواریم ابوالفضل محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95728

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۱

کد پیشواز نوحه ای زینت ماسوا با صدای محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95729

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۳

کد پیشواز نوحه ای دلبر آزادگان مولا ابوالفضل محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95730

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۲

کد پیشواز نوحه گل گوزومنن اوخی چک یارانی باغلا حسین محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95731

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۷۴

کد پیشواز نوحه گل هرایه قارداش با صدای محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95732

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۷۵

کد پیشواز نوحه ترکی گلدی گینده ماه محرم محمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95733

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۷۶

کد پیشواز نوحه ترکی گل باجی اصغر آل مننن - اصغریم اوخلاندی

کد آوای انتظار همراه اول: 95714

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۹

کد پیشواز سید محمد عاملی باب المراد ابوالفضل

کد آوای انتظار همراه اول: 95715

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۶۰

کد پیشواز سید محمد عاملی برای امام زمان - بیا تا کی به صحرا سر نهادی یا اباصالح

کد آوای انتظار همراه اول: 95716

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۷

کد پیشواز چاتدی ماتم آیی

کد آوای انتظار همراه اول: 95717

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۶۱

کد پیشواز نوحه ای منیم دادخواهیم الله سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95718

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۶۲

کد پیشواز نوحه ترکی طوفاندی قارداش دریای علقمده سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95719

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۶۳

کد پیشواز نوحه ترکی دولانیم من باشیوا سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95720

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۴

کد پیشواز نوحه ترکی سیدمحمد عاملی عشقوی دیلده سسلیم ابوالفضل

کد آوای انتظار همراه اول: 95722

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۶

کد پیشواز نوحه عباس ای امیر حرم سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95723

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۴۷

کد پیشواز نوحه آقام آقام ابوالفضل سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95713

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۸

کد پیشواز نوحه ابر بهارم یابن زهرا تا کی ببارم یابن زهرا سیدمحمد عاملی

کد آوای انتظار همراه اول: 95712

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۶

کد پیشواز اباصالح یا امام زمان هر کجا هستی یاد ما هم باش

کد آوای انتظار همراه اول: 95709

کد پیشواز ایرانسل: ۴۴۱۱۷۱۵۵

 

 

اين مطلب 7033 بار مشاهده شده است