ویژگی های قالب های نقاش: ریسپانسیو، مدرن، حرفه ای و استفاده از طراحی روز