ویژگی های قالب های نقاش: ریسپانسیو، مدرن، حرفه ای و استفاده از طراحی روز

افزودن رفرنس و نصب پکیج های مورد نیاز پروژه 1100#

Domain

COM References:

NNP.Infrastructure.Abstractions

Packages:

---

Project References:

---

 

Repository

COM References:

NNP.Infrastructure.Abstractions

NNP.Infrastructure.IoC

Packages:

---

Project References:

Domain

 

Service

COM References:

NNP.Infrastructure.Abstractions

NNP.Infrastructure.Authorization

NNP.Infrastructure.Services.WebApi

NNP.Infrastructure.IoC

Packages:

Microsoft.AspNetCore.Http.Abstractions (2.2.0)

Microsoft.Extensions.Configuration.Abstractions (7.0.0)

Project References:

Domain

Repository

 

WebApi

COM References:

Common

NNP.Infrastructure.Abstractions

NNP.Infrastructure.Authorization

NNP.Infrastructure.Services.WebApi

NNP.Infrastructure.IoC

NNP.Pishro.Business.Authorization.Entities

ServiceStack.OrmLite

ServiceStack.OrmLite.SqlServer

Newtonsoft.Json

Packages:

AutoMapper (12.0.1)

Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer (5.0.7)

Microsoft.Extensions.Http (7.0.0)

Microsoft.IdentityModel.Tokens (7.0.3)

ServiceStack.OrmLite (6.5.0)

ServiceStack.OrmLite.SqlServer (5.0.0)

Swashbuckle.AspNetCore (5.6.3)

System.Configuration.ConfigurationManager (7.0.0)

System.Data.SqlClient (4.8.5)

System.Linq.Dynamic.Core (1.2.18)

Project References:

Service

 

 

نمايش: ۴۰۹